[…] رای دیوان در خصوص کاهش حقوق ناشی از تغییر و تنزل پست […]