[…] ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب […]