قرآن

شرايط حاکم بر كار و كارگری از دیدگاه قرآن كريم

پاراف شرايط حاکم بر كار و كارگری از دیدگاه قرآن كريم : هنگامي كه موسي(عليه السّلام) به مدين رسيد و به دختر شعيب(عليه السّلام) در آب دادن به گوسفندانشان كمك كرد، يكي از آنها هنگام ديدار پدر از او خواست تا مزد اين كار را به موسي (عليه السّلام) بدهد. شعيب(عليه السّلام) نيز پس از ديدار با موسي(عليه السّلام) از او درخواست كار براي خودش نمود كه در دو آيه زير مطرح شده و آداب و شرايط مربوط به كار و استخدام از آن استفاده ميشود: سوره قصص: (( قالَت إحداهُما يا أَبَتِ استأجِرهُ إنَ خَيرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِيِّ الأَمينُ(26)
قالَ إِنِّي اُريدُ أَن أُنكِحكَ إحدَي ابنَتَيَّ هاتَينِ عَلي أَن تَأجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِن أَتمَمتَ عَشراً فَمِن عِندِكَ وَ ما أُريدُ أَن أَشُقَ عَلَيكَ سَتَجِدُني إِن شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحينَ(27) ؛ يكي از دو (دختر) گفت: (( پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسي را كه ميتواني استخدام كني آن كسي است كه قوي و امين باشد (و او همين مرد است)!)) [شعيب] گفت: (( من مي¬خواهم يكي از اين دو دخترم را به همسري تو درآورم به اين شرط كه هشت سال براي من كار كني و اگر آن را تا ده سال افزايش دهي، محبتي از ناحيه توست؛ من نميخواهم كار سنگيني بر دوش تو بگذارم و ان شاء الله مرا از صالحان خواهي يافت)).

پيام ها:

1. زنان عفيفه به دنبال آنند تا كمتر از منزل خارج شوند.(( استَأجِرهُ)) ( براي كارهاي سخت خارج از منزل، از مرد استفاده شود) 2. كار، عار نيست، اولياي خدا نيز كار ميكرده اند.(( استَأجَرتَ)) 3.در گزينشها، به بهترينها توجه كنيم.(( خَيرَ مَنِ استَـأجَرتَ)) 4. براي استخدام، دو عنصر توانايي (تخصص) و امانت داري(تعهد)، لازم است.(( القَوِيُّ الأمينُ)) 5. تواناييها و امانتداريها را بايد در شرايط عادي و بدون توجه طرف، شناسايي و احراز كرد.(( القَوِِيُّ الأمينُ)) (غالب افراد با تصنع، تملق و رياكاري، چهره واقعي خود را ميپوشانند. اما حضرت موسي (عليه السّلام) در يك صحنه طبيعي، با يك كار حمايتي و برخورد عفيفانه، خود را نشان داد.)1 6. اگر كاري بر اساس جوانمردي و ضعيف نوازي انجام شود، علاوه بر اجر معنوي، پاداش دنيوي نيز به دنبال دارد. (( قالَ إِنَّي اُريدُ أن اُنكِحَكَ)) (حضرت موسي (عليه السّلام) كه تا ساعاتي پيش حتي بر جان خود ايمن نبود، اينك علاوه بر امنيت جاني، صاحب زن و زندگي و كار مي¬شود) 7. اگر از امين بودن، توانايي و علاقمندي به كار جوان مطمئن شديم، (( القَوِيُّ الأمينُ)) نداشتن امكانات و مسكن را مانع ازدواج قرار ندهيم. (( اُريدُ أن أنكِحَكَ)) 8. غريزه جنسي را جدي بگيريم. حتي در خانه نبوت، براي سلامت محيط خانه و كار، ابتدا به امر ازدواج اقدام و سپس به استخدام توجه مي شود.(( اُريدُ أن اُنكِحَكَ… عَلي أن تَأجُرَنِي))2 9. زمان بندي قراردادها را بر اساس زمان عبادات و امور معنوي قرار دهيم.(( ثَمانِيَ حِجَجٍ)) ( به جاي هشت سال، فرمود: هشت حج.)10. كساني كه بر كارگران و زيردستان خود سخت گيري ميكنند، انسانهايي ناصالح هستند.(( سَتَجِدُنِي إن شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ))3

پي نوشت ها:

1. تفسير نور، ج9، صص 40 و 41.
2. همان، ص 44.
3. همان، ص 45.