پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

بخشنامه تفویض اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین

پاراف بخشنامه تفویض اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین : تفویض اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و همچنین بازنشستگی و سنوات ارفاقی فرزندان شهدا به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع بخشنامه شماره ۳۷۴۲۱/۹۱/۲۰۴ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.

بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی- و اصلاحات آن.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ پیشنهاد نمود در موارد زیر که وظیفه، مسئولیت و اختیار برای شورای امور اداری و استخدامی کشور پیش بینی شده، صندوق بازنشستگی کشوری اتخاذ تصمیم نماید که با استناد به جزء (۹) بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید رییس جمهور محترم رسید:

الف- اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ شورای اسلامی) و اصلاحات آن (مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳)

ب- اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی فرزندان شهدا موضوع بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور (مصوب ۱/۹/۶۲ مجلس شورای اسلامی) و قانون اصلاحی آن (مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳).

با عنایت به مراتب فوق دستگاه های متبوع کارمندان موضوع بندهای الف و ب می توانند ضمن تکمیل فرم مربوط (پیوست های (۳) و (۴) حسب مورد)، مدارک و مستندات لازم را (پیوست های (۱) و (۲) حسب مورد) با رعایت قوانین و مقررات مربوط همراه با پیشنهاد بازنشستگی با استفاده از سنوات ارفاقی که به امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف آنان می رسد جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال نمایند.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۱۱۱۹۱۱/۱۸۰۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ می گردد.

علیرضا قدمیاری

رییس امور دبیرخانه شوراهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

این مطلب را هم بخوانید :   مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت