پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تغییر در تعریف فرد شاغل

پاراف تغییر در تعریف فرد شاغل : مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعاریف و مفاهیم جدید سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را ارائه کرد. این تعاریف که مربوط به ۳۴ واژه مرتبط با بازار کار است به مفاهیم صنف کارگری یا کارفرمایی، سازمان کارگری (تشکل کارگری)، انجمن صنفی کارگری، انجمن صنفی کارگری کارگاه انجمن صنفی کارگری حرفه یا صنعت خاص، کانون انجمن‌های صنفی کارگری حرفه یا صنعت خاص استان، کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری می‌پردازد.

همچنین تعاریف جدیدی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، سازمان کارفرمایی (تشکل کارفرمایی)، انجمن صنفی کارفرمایی (انجمن صنفی کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص)، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرفه یا صنعت خاص استان، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، شورای اسلامی کار، شغل دائم، شاغل در شغل دائم و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ارائه شده است.

در ادامه به تعاریفی از کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، نماینده کارگران، مجمع نمایندگان کارگران استان، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون کارگران بازنشسته شهرستان، کانون کارگران بازنشسته استان، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، تشکیل پرونده تاسیس سازمان کارگری یا کارفرمایی و مجمع عمومی سازمان کارگری یا کارفرمایی پرداخته شده است.

همچنین تعاریفی برای نظارت بر مجمع عمومی سازمان کارگری یا کارفرمایی، تاسیس سازمان کارگری یا کارفرمایی، تجدید انتخابات سازمان کارگری یا کارفرمایی، ثبت تاسیس، تصمیمات و تغییرات سازمان کارگری یا کارفرمایی، گواهینامه ثبت (سازمان کارگری یا کارفرمایی)، مذاکره جمعی کار و پیمان جمعی کار وجود دارد.

در تعریف شغل دائم آمده است: پست سازمانی تعریف شده در یک کارگاه است که می‌تواند توسط فرد شاغلی اشغال شده یا نشده باشد. همچنین در تعریف شاغل در شغل دائم نیز مطرح شده: شاغلی است که در شغلی دائم در یک کارگاه فعالیت می‌کند و از جنبه‌های اقتصادی و حقوقی به‌طور همزمان تابع همان کارگاه باشد.

درباره مذاکره جمعی کار بر این نکته تاکید شده است: مذاکره‌ای است که به منظور حصول توافق درخصوص شرایط و روابط کار بین یک کارفرما، گروهی از کارفرمایان یا یک یا چند سازمان کارفرمایی از یک طرف و یک یا چند سازمان کارگری از طرف دیگر، صورت می‌گیرد.

برای پیمان جمعی کار نیز چنین تعریف شده است: توافق مکتوبی است که در نتیجه مذاکره یا مذاکرات جمعی کار بین یک کارفرما، گروهی از کارفرمایان یا یک یا چند سازمان کارفرمایی از یک طرف و یک یا چند سازمان کارگری از طرف دیگر، حاصل می‌شود.*مهر.

تغییر در تعریف فرد شاغل

این مطلب را هم بخوانید :   اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات