یوند دادن طرح رتبه بندی به موضوعات رفاهی و افزایش حقوق و مزایا، برخلاف تصور وزیر و نمایندگان مجلس نه کمکی به مقبولیت طرح می‌کند و نه معلمان طرح رتبه بندی را به عنوان طرحی رفاهی می‌پذیرند.