سلام
خوش به حالشون دلمان به حالمان میسوزه خدا رارا شکرما هم کارمندیم این از مزایای کارمند بانک بودن این هم ازمزایای کارمند اموزش فنی وحرفه ای بودن پول وزیت دکتر رفتن نداریم .