مبنای بازنشستگی، افزایش سهمیه دانشجویی ایثارگران و مجوز استخدام پایور در نیروی انتظامی

پاراف مبنای بازنشستگی، افزایش سهمیه دانشجویی ایثارگران و مجوز استخدام پایور در نیروی انتظامی : نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند مستمری بازنشستگان مشمول…

مصوبات مجلس درباره بیمه زنان خانه دار، شرایط بازنشستگی رانندگان وسائط نقلیه سنگین و عرفه خدمات پرستاری

پاراف مصوبات مجلس درباره بیمه زنان خانه دار، شرایط بازنشستگی رانندگان وسائط نقلیه سنگین و عرفه خدمات پرستاری : نمایندگان مردم در خانه ملت، مصوب…