پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

معرفی شغل حسابداری و آشنایی با شغل حسابرس و حسابدار

پاراف آشنایی با مشاغل در مورد معرفی شغل حسابداری و آشنایی با شغل حسابرس و حسابدار : معرفی رشته حسابداری :

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعآوری، طبقهبندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برونسازمانی مثل بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها میباشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمیداند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، دادههای خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در میآورد.محصول نهایی نظام حسابداری گزارشها و صورتهای مالی است که مبنای تصمیمگیری اشخاص ذینفع (مدیران ، سرمایهگذاران ، دولت و …) قرار میگیرد.حسابداری، رکن اصلی نظام اطلاع رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود.پاسخگویی در عرصه اقتصاد و در عرصه ی زمانی میسر است که اطلاعات معتبر و شفاف در اختیار قرار گیرد حسابداران با تامین و ارزیابی اطلاعات مالی معتبر به تصمیم گیرندگان برای انتخاب و تصمیمات اقتصادی آگاهانه و استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره وری کمک شایانی می کند.

ماهیت :
یک حسابدار متخصص، در آینده میتواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایهگذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود میتواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.
«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهمکردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایهگذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایهگذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه میشود.
«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه است. چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیمگیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایهگذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایهگذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایهگذاریها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.رشته حسابداری از جمله رشتههایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میپذیرد.
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
به نظر میرسد فارغالتحصیلان دورههای تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.
نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بودهاند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیمگیری روسای شرکتها دارد.«فرصتهای شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایینترین سطح تا بالاترین سطح را در بر میگیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس میکنند اما تعداد فارغالتحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشتهها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانههای کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکانپذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی میباشد.رشته ی حسابداری دارای دروسی از جمله: اصول حسابداری ۱و۲ که در آن اصول و ثبت رویدادهای مالی بررسی میشود.
سازمان و مدیریت: که در تاریخ زندگی اجتماعی انسان کمتر فعالیتی به اندازه اداره سازمانها اهمیت داشته زیرا انسان با اداره بهتر انواع سازمانهای اجتماعی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های افراد با صرف حد اقل هزینه افزایش می دهد.
شغل حسابداری
فارغالتحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل میتوانند در سطوح مختلف و شاخههای متفاوت عهدهدار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:
الف) حسابداری
فارغالتحصیلان میتوانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخههای زیر مشغول کار شوند:
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
حسابداری بانکها : در شعبهها و سرپرستی بانکها .
حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری میتوانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.
ب ) حسابرسی
فارغالتحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخههای حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیمبندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک میشوند :
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه میدهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی میکنند.
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار میدهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه میکنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت میباشند.
در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت میباشند.
تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه:
داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانشآموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانشآموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.
همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب ۴ دارد.دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد میآورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، میتواند به نابسامانیهای اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیلهای آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد.
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهمآوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعهای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیتهای اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیتهای اقتصادی که بوسیله نظامهای حسابداری گزارش میشود، میتواند از انحراف مسیر پیشبینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامههای توسعه اقتصادی جلوگیری کند.
دکتر ثقفی نیز در این باره میگوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کمتجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغالتحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمیتوانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغالتحصیلان توانمند این رشته نمیشود چون هر فرد سرمایهگذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایهگذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »
حسابداری شرکت ها : با هدف تاکید یر جنبه های کاربردی و شرایط محیطی به بررسی و عملکرد شرکت های تضامنی و نسبی و سهامی با توجه به قانون مالیات و سایر قوانین موضوعه کشور است.
مفاهیم و روش های آماری: که از ترکیب و تلفیق تعاریف مختلف آمار و توصیف مشاهدات تجربی و احتمالی و استدلال استنباطی توصیفی را ممکن می سازد.
حسابداری صنعتی: که استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده ی محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ضروری می باشد، به عبارت دیگر سود باید از تقلیل بهای تمام شده به دست آید از طریق افزایش بهای فروش تا زمینه رقابت ایجاد گردد.
ریاضیات امور مالی: برای رفع بسیاری از مشکلات فرهنگی اقتصادی اجتماعی از ریاضیات استفاده می شود و باری تعیین اغلب اقلام مجهول و نا مشخص مثل پیش بینی نرخ تورم یا نرخ بسیاری از معادلات با متغیر ها و درجات مختلف استفاده می شود.
انجام دادن یک عمل و حتی خود داری از یک عمل، مستلزم تصمیم گیری و لازمه ی تصمیم گیری، آگاهی است. برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره ی موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود؛ و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات مختلفی را می توان نسبت به یک موضوع گرفت، تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد. در این صورت، تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود.
یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن، مانند هر سیستم دیگری از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخصی دارند تشکیل می شود. مهمترین عامل و یا در واقع، عامل مسلط در هر سیستم حسابداری، نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند. نیروهای انسانی شاغل در سیستم های حسابداری دستگاه های مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام، علاوه بر درستکاری، امانت و پشتکار باید از تخصص، مهارت و تجربه لازم برای ایفای وظایف و مسئولیت هائی که برعهده برعهده می گیرند را برخوردار باشند. میزان تخصص و مهارت لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب نوع، سطح شغل، وظایف و مسئولیت ها، مشاغل، اندازه و نوع عملیات مؤسسات، متفاوت است.اما در هر حال، آموختن حسابداری یکی از شرایط لازم برای کسب تخصص و مهارت در حسابدرای است.
حسابداری در سطوح و در دوره های مختلفی آموزش داده می شود که از دوره های کوتاه مدت آموزش قبل و ضمن خدمت برای کارمندان ساده حسابداری تا دوره های تخصصی دانشگاهی و حرفه ای برای حسابداران متخصص دامنه دارد. در عین حال دانشجویان و متخصصان رشته های علمی دیگری نظیر اقتصاد،بازرگانی و مدیریت،حسابداری را به عنوان یکی از دروس لازم برای احراز تخصص فرا می گیرند. یکی از نیازهای مبرم برای آموختن و آموزش حسابداری در هر یک از دوره ها و در هر یک از سطوح، فراهم بودن کتب ومطالب درسی متناسب است.
یک کتاب درسی حسابداری هنگامی مناسب است که برحسب هدف های آموزشی هر دوره،موضوعات مورد نیاز را به ترتیب تقدم و تأخر منطقی با توضیح کافی بیان نماید تا فراگیری مطالب را تسهیل و جریان یادگیری را هدایت کند و در عین حال زمینه لازم برای مطالعات تکمیلی را فراهم آورد.
از جمله کتاب های لازم برای دوره های مختلف آموزش حسابداری، کتب حسابداری پایه است.
معرفی حسابدار دولتی

این مطلب را هم بخوانید :   همه چیز درباره انواع خشونت در محل کار

حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت درحسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ،عملیات حسابداری سپرده ها ،بانک و تهیه صورتمقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ،تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ،ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .
نمونه وظایفحسابدار
۱.توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی ومقایسه آن با حسابداری بازرگانی
۲.توانایی تنظیم اسناد مالی
۳.توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
۴.توانایی عملیاتحسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
۵.توانایی عملیات حسابداریسپرده ها
۶.توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
۷.توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
۸.تواناییبستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
۹.توانایی تهیه انواع صورتهای مالیطرحهای عمرانی
۱۰.توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها درارتباط یا ادارات ذیحسابی
۱۱.توانایی انجام عملیات مالی و حسابداریشهرداریها
۱۲.توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
۱۳.تواناییتشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن باحسابداری بازرگانی
۱۴.آشنایی با تعریف حسابداری
۱۵.آشناییبا تعریف دفترداری
۱۶.آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
۱۷.آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
۱۸.آشنایی با روشهایحسابداری دولتی
۱۹.شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
۲۰.توانایی تنظیم اسناد مالی
۲۱.آشنایی با اسنادی که درخارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
۲۲.آشنایی با اسنادی که در داخلواحد مالی تنظیم می شود
۲۳.آشنایی با دفاتر مالی
۲۴.دفتر صدور برگه
۲۵.دفترروزنامه
۲۶.دفتر روزنامه عمومی
۲۷.دفتر روزنامه دریافتی صندوق
۲۸.دفتر روزنامه پرداختی صندوق
۲۹.دفتر ثبت اسناد هزینه
۳۰.شناسایی اصول ثبت فعالیتهایمالی در دفاتر
۳۱.شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
۳۲.برقراری تنخواه گردان پرداخت
۳۳.عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقمتنخواه گردان دردفاتر
۳۴.شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیشپرداخت
۳۵.شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
۳۶.شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
۳۷.شناسایی اصول واریز اسنادتنخواه گردان پرداخت
۳۸.شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
۳۹.شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
۴۰.آشنایی با دفتر معین
۴۱.آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
۴۲.آشنایی با دفتر کل
۴۳.سر فصل های حساب دفتر کل
۴۴.حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
۴۵.تراز عملیات دفتر کل
ابزار و وسایل حسابدار: ۱.کتاب حسابداری دولتی ۲.اسنادحسابداری مربوطه ۳.انواع اسناد حسابداری ۴. انبار ۵.فاکتور ۶.ماشین حساب
شرایط ارتقاء شغل:
شرایط ارتقاء شغل حسابداری دولتی وغیر دولتی که مشغولکاراست تابع میزان تحصیلات و تجربه وی است و حقوق وی طبق جدول تنظیم از طرف سازمانامور استخدامی کشور تعیین می شود.
اگر در این شغل تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی،تهیه ،تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، عملیات حسابداری سپرده ها، عملیات مالیطرح های عمرانی و عملیات مالی و حسابداری سازمان ها و ادارات و شهرداری ها را جزئیاز توانایی های حسابداری دولتی بدانیم می بینیم که امانتداری اعتماد به نفس بالا،معلومات و دانش فراوان، دقت ومدیریتتوانمند و انضباط و نظم رفتاری و نوشتاری بسیار مهم و کارگشا است.

این مطلب را هم بخوانید :   چه می کنیم که کارمندان و کارکنان جوان مجبور به استعفا می شوند؟

نکات تکمیلی :
چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانههای ایران را بر عهده گرفت با اخمهای در هم و چهرههای عبوس کارگرانی روبرو شد که ۶ ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغالتحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانههای کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر میگردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس میشود.

یک حسابدار معمولا اطلاعات مالی را ثبت و گزارشات مالی را تهیه و به مدیریت شرکت یا مراجع قانونی ارائه می کند. حسابدارن داده های خام را در دفاتر و نرم افزارهای حسابداری ثبت و به آنها نظم می بخشند. محصول نهایی کار یک حسابدار گزارشات و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری ذینفعان (مدیران، مجامع عمومی سازمان، سرمایه گذاران، دولت و…) می باشد.

رئیس حسابداری معمولا کارهای پیچیده تر حسابداری را انجام داده و بر فعالیت سایر حسابداران نظارت می کند و مشکلات احتمالی آنها را حل و فصل می نماید. همچنین رئیس حسابداری علاوه بر بررسی و تهیه گزارشات مالی، باید در مورد یافته های خود به مدیریت و سایر ذینفعان توضیح دهد. در این خصوص باید جلساتی حضوری با مدیران شرکت/سازمان و یا حسابرسان داخلی و یا خارجی داشته و گزارشات مکتوب و مبتنی بر استاندارهای مالی و حسابداری تهیه و ارائه نمایند.

از سوی دیگر یک حسابدار متخصص و یا رئیس حسابداری، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد. یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راه هایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه از آن صورت گیرد و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک و تجارب حرفه ای خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد.
بسیاری از حسابداران بسته به نوع سازمان هایی که برایشان کار می کنند، در حوزه خاصی متخصص می شوند مثلا بعضی در حوزه بیمه، برخی در حوزه سلامت و برخی نیز در حوزه پیمانکاری فعالیت دارند.

اکثر حسابداران در ادارات و شرکت ها کار می کنند. اگرچه برخی از آنها در خانه مشغول به کارند. اغلب آنها به صورت تمام وقت کار می کنند. البته در زمان های خاص مانند پایان سال مالی (در ایران مصادف با اسفند ماه) یا زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی که در ایران مصادف با اوایل تابستان است ساعات کاری آنها افزایش می یابد.

در ادامه با وظایف حسابدار، مهارت ها و توانایی های لازم، نحوه ورود به شغل حسابداری، بازارکار و فرصت های شغلی حسابداری، درآمد حسابداران و تیپ های شخصیتی مناسب برای این شغل آشنا می شوید.

وظایف حسابدار

 • ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری (این روزها نرم افزارهای حسابداری جای دفاتر حسابداری را گرفته اند)
 • ​ثبت اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آنها و پرداخت فیش حقوقی به آنها
 • تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور
 • محاسبه بدهی مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها
 • ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
 • تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی
 • ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روشها به مدیریت
 • پیشنهاد روشهای کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود

دانش‌ها و مهارت‌های موردنیاز حسابدار

 • قدرت تجزیه و تحلیل مسائل : به منظور توان تحلیل، تصمیم گیری و حل مشکلات در زمینه مسایل مالیاتی، بیمه و …
 • پشتکار و وقت شناسی : زیرا در زمان هایی از سال مثل زمان بستن حساب ها در پایان سال یا زمان ارائه گزارش های قانونی در تیرماه هر سال حجم کار حسابداران بسیار زیاد است و باید کار خود را با کیفیت و در سر وقت به اتمام رسانند
 • دقت و توجه به جزئیات : با توجه به کار مداوم با اعداد و ارقام ریز و درشت!
 • مهارت ریاضیات و فناوری اطلاعات : برای کار کردن با نرم افزارهای مالی و حسابداری که امروز به صورت فراگیر در شرکت ها و سازمان ها استفاده می شود.
 • قدرت سازماندهی : به منظور امکان ساختار دادن و سازمان دادن به گزارش های مالی و در صورت ارتقاء و داشتن پست رئیس حسابداری یا مدیر مالی، داشتن قدرت کنترل و نظارت بر حسابداران
 • قابل اعتماد بودن و رازداری : به دلیل اطلاع از جرئی ترین درآمدها و هزینه های شرکت و نیاز صاحبان و سهامداران شرکت برای اعتماد به حسابداران

حسابرس کیست؟

به فرد یا موسسه ای گفته می شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد .

هدف ار حسابرسی صورتهای مالی چیست؟ اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.

دامنه کاربرد استانداردهای حسابرسی چیست؟ رعایت استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی الزامی است.

اگر امروز از ۱۰ نفر عابر سوال کنید حسابرسی چیست؟ ممکن است یک یا دو نفر بتوانند چند کلمه یا احیانا جمله‌ای درباره آن بگویند. شناساندن حسابرسی به آحاد جامعه، اولویت اول جامعه حسابداران رسمی و دیگر انجمن‌های مرتبط با حرفه حسابداری و حسابرسی می‌باشد.اگر مقوله مالیات برای مردم ناشناس باشد، شناخت وزارت دارایی به مراتب مشکل‌تر خواهد بود. حدود ۲۰ سال از لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی جهت استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی می‌گذرد و حدود ۱۸ سال از مصوبه هیات وزیران و حدود ۱۲ سال از تشکیل جامعه حسابداران رسمی به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی می‌گذرد.

شاید میانگین سن حسابداران رسمی حدود ۴۰ سال باشد اما کم نیستند حسابداران رسمی که همین حدود سابقه کار دارند. به هرحال تلاش جامعه حسابداران رسمی باعث ایجاد ۲۵۶ موسسه حسابرسی عضو گردیده است که البته حدود ۸۶ درصد از موسسات در تهران متمرکز هستند و فقط ۳۸ موسسه در مراکز سایر استانها مستقرند. حدود نیمی از حسابداران رسمی یا بعنوان شریک یا بعنوان مدیر در این موسسات مشغول هستند تعدادی نیز به عنوان غیر‌شاغل در حرفه در امور دیگر مشغول یا بازنشسته شده‌اند و بقیه یا بصورت شاغل انفرادی یا در سازمان حسابرسی مشغول به کار می‌باشند.

اگرچه افزایش تعداد موسسات حسابرسی می‌تواند معیاری برای قضاوت افزایش اقبال عمومی به حسابرسی و توسعه حرفه حسابرسی تلقی شود. اما عدم شکل گیری موسسات حسابرسی بزرگ، نقصانی است که نباید دست کم گرفته شود. ایجاد موسسات حسابرسی بزرگ نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه ریزی اصولی توسط جامعه حسابداران رسمی می‌باشد.حسب مورد، در رسیدگی به سایر اطلاعات مالی و خدمات مرتبط با حسابرسی نیز به کار گرفته می شود.

در شغل حسابرسی معمولا شما به عنوان حسابرس صحت و کارآیی یک سند یا گزارش مالی را ارزیابی می کنید. اگر می خواهید شغلی در حوزه مالی داشته و از تحلیل و ارزیابی کار حسابداران نیز لذت می برید، شغل حسابرس برای شما ایده آل است.

برای انجام شغل حسابرسی شما باید در زمینه ریاضیات و فناوری اطلاعات مهارت بالایی داشته باشید. همچنین باید دارای مهارت های ارتباطی،کلامی و نوشتاری خوبی باشید. شما به عنوان حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشید.

فارغ التحصیلان رشته حسابداری می توانند در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند :

۱ – حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند.

۲ – حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می باشند.

برای اینکه بتوانید یک حسابرس باشید ابتدا باید یک حسابدار توانا باشید. هرچند که گاهی برای حسابرس داخلی شدن لزوما نیازی به حسابدار بودن نیست اگرچه این می تواند به شما در برخی از مشاغل خاص کمک کند.اغلب حسابرسان به صورت تمام وقت کار می کنند. گاهی نیز بنا به نیاز اضافه کاری انجام می دهند. کارکردن به صورت پاره وقت نیز در این شغل امکان پذیر است. حسابرس می تواند در دفتر خود یا در سازمان مشتری کار کند. گاهی نیز برای رفتن به بخش ها و شعبه های مختلف مشتری باید در سفر باشند.در ادامه با وظایف حسابرس، توانایی ها و مهارتها، نحوه ورود به شغل حسابرسی، بازارکار و درآمد حسابرسان و تیپ های شخصیتی مناسب شغل حسابرسی آشنا می شوید.

توانایی تفسیر آمار و اطلاعات – به منظور فهم دقیق و کامل از گزارش ها و فرایندهای مالی و حسابداری

مهارت بالا در ریاضیات و فناوری اطلاعات – به منظور تسلط بر نرم افزارهای تخصصی مالی و حسابداری و توان کار با آنها و اخذ گزارش های مورد نظرحسابرس
مهارت های خوب ارتباط کلامی و نوشتاری – زیرا یک حسابرس نیاز است نتیجه بررسی های خود را به صورت مکتوب به مدیر یا کارفرمای خود گزارش کند و در صورت نیاز آن را در مجمع عمومی صاحبان سهام قرائت نماید.
توانایی قوی در تحلیل و حل مشکلات – زیرا در طول فرایند حسابرسی، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی بین حسابرسان، حسابداران و مدیران شرکت بوجود می آید و نیاز است حسابرسان بتوانند با تحلیل مناسب مسئله تصمیم درستی اتخاذ نمایند.
مهارت های سازماندهی خوب و مدیریت زمان – زیرا حسابرسان برای انجام بررسی های خود دارای محدودیت زمانی می باشند و باید بتوانند در زمان درنظرگرفته شده کار خود را به پایان برسانند.
داشتن دقت بالا و توجه زیاد به جزئیات – با توجه به کنترلی و نظارتی شغل حسابرسی و همچنین سر و کار داشتن با اعداد و ارقام ریز و درشت لذا داشتن دقت بالا و توجه به جزئیات از مهمترین مهارت های مورد نیاز حسابرسان می باشد.
توانایی کار فردی و گروهی – گاهی اوقات حسابرسی به صورت فردی و گاهی اوقات در قالب یک تیم حسابرسی صورت می گیرد و فرد باید توان کار کردن در هر دو حالت را داشته باشد.
داشتن درک درستی از کسب و کار – هر چقدر که شناخت حسابرس از کسب و کاری که مشغول حسابرسی آن است دقیق تر و عمیق تر باشد، عملیات حسابرسی به صورت دقیق تر و صحیح تر صورت می گیرد و حسابداران تعامل بهتری با حسابرس خواهند داشت.
داشتن صداقت نسبت به اطلاعات محرمانه مشتریان – با توجه به اینکه حسابرس در طول فرایند حسابرسی به جزئی ترین اطلاعات مشتری خود دسترسی پیدا می کند لذا حفظ اسرار مشتریان یکی از مهمترین خصوصیات اخلاقی و حرفه ای حسابرسان قلمداد می شود.

با توجه به اینکه حسابداری و حسابرسی به عنوان یک فن شناخته می شوند لذا تجربه نقش بسیار اساسی در این شغل دارد ولی کسانی که به صورت تجربی با این فن آشنا شده اند به دلیل عدم آشنایی با مفاهیم تئوریک آن قطعا دارای پیشرفتی کند در کار خود خواهند بود و تا سطوح بالای این حرفه رشد نخواهند کرد.

بازار کار و فرصت های شغلی برای حسابرسان

به عنوان یک حسابرس خارجی می توانید در یک شرکت خصوصی، زیر نظر انجمن حسابداران خبره یا در بخش دولتی فعالیت کنید.

به عنوان یک حسابرس داخلی می توانید در شرکت های بزرگ صنایع مختلف، بخش های دولتی یا شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی فعالیت کنید.

به واسطه کسب تجربه شما می توانید در حوزه حسابرسی مالیاتی، ورشکستگی و یا حسابرسی قانونی متخصص شوید. همچنین می توانید تا سطوح مدیریتی پیشرفت کرده و یا به طور کاملا آزاد و مستقل فعالیت کنید.

اما به طور کلی حسابرسی در ایران با توسعه شرکت های خصوصی و نیز صنعتی شدن کشور و افزایش بنگاه های اقتصادی توسعه یافته و در سال های اخیر نیاز شرکت ها و سازمان های نظارتی به حسابرسان افزایش چشمگیری داشته است.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه ماهیت اصلی هر کسب و کار را پول تشکیل می دهد و مدیران کسب و کارها برای کنترل، مدیریت و افزایش آن به متخصصین مالی یا همان حسابداران نیاز دارند، به طور طبیعی متناسب با افزایش بنگاه های کسب و کار در یک جامعه نیاز به حسابداران و به تبع آن، حسابرسان هم افزایش می یابد.
وضعیت استخدام در برخی از کشورهای جهان

استرالیا – در بازه زمانی ۵ سال گذشته میزان رشد استخدام حسابرسان در مقایسه با متوسط همه مشاغل (۱۰.۲%) ۱۷.۷ درصد، یعنی بالاتر از حد متوسط، بوده است. پیش بینی می شود در سال های آینده استخدام در این شغل رشد خیلی خوبی داشته باشد.
حقوق و درآمد حسابرس

برخی از حسابرسان در خدمت دولت اند و بسیاری از آنها در استخدام شرکت های حسابرسی می باشند. البته تعدادی از حسابرسان نیز به عنوان حسابرس داخلی در شرکت های مختلف مشغول فعالیت اند. لذا حقوق دریافتی هر یک متناسب با محل کار آنها، میزان سابقه و تخصص و نوع صنعتی که در آن فعالیت می کنند متفاوت است.

در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد حسابرس در سمت های مختلف شغلی و در رده های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) استخراج شده است.

برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای حسابرس در نظر گرفته شده اند شامل حسابرس، حسابرس داخلی، حسابرس ارشد، خزانه دار، مدیر حسابرس داخلی و … می باشند که یک حسابرس می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.

برای حسابرس در هر سمت و در هر رده سازمانی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال حسابرسی که در سمت حسابرس ارشد در رده سرپرست کار می کند، در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد ۸۰۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۲۸۹۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۱۴۰۰۰۰۰ تومان را داشته است.
درآمد حسابدار در ایران

همچنین از آنجا که تجربه و سابقه کاری یکی از عوامل موثر در تعیین حقوق و درآمد هر فردی از جمله حسابرس می باشد، در بخش دیگری از این پژوهش، درآمد حسابرس از نظر سابقه کاری در رده های مختلف سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در تصویر زیر مشخص است در هر رده سازمانی با افزایش سابقه کاری، درآمد و حقوق حسابرس نیز افزایش می یابد.
درآمد حسابرس در برخی از کشورهای جهان

آمریکا – متوسط حقوق و درآمد سالانه این شغل ۶۱.۶۹۰ دلار (برای همه مشاغل ۳۳.۸۴۰ دلار) در سال ۲۰۱۰ و مطابق با آخرین آمارها در سال ۲۰۱۳، ۶۳,۱۰۰ دلار بوده است.

انگلستان – متوسط درآمد سالانه حسابرسان برای افراد تازه کار بین ۲۷ تا ۳۸ هزار دلار، برای افراد با تجربه و حرفه ای تر بین ۴۵ تا ۶۰ هزار دلار و برای حسابرسان ارشد بین ۷۶ تا ۱۰۶ هزار دلار می باشد.

استرالیا – متوسط درآمد سالانه حسابرسان ۶۶.۵۰۰ دلار ( قبل از کسر مالیات ) می باشد.