پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی+اصلاحیه

پاراف آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی+اصلاحیه :

شماره ۲۴۷۲۸۵/ت ۴۷۰۵۰هـ                                                                                    ۱۵/۱۲/۱۳۹۰

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند «ی» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه جذب و نگـهداری نیروی انـسانی نخبه و اسـتعداد برتر در دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی

ماده ۱ـ نخبه یا استعداد برتر به فردی اطلاق می شود که براساس ماده (۴) آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه (۵۸۹) مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات بنیاد ملی نخبگان، توسط بنیاد مذکور تعیین شده و دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد.
ماده ۲ـ کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند مشمول مزایای این آیین نامه قرار می گیرند.
ماده ۳ـ دریافت هرگونه حمایت مادی و معنوی از بنیاد ملی نخبگان، مانع استفاده از مزایای مندرج در این آیین نامه نمی باشد.
ماده ۴ـ نخبگان جدیدالاستخدام در بدو ورود و نخبگان شاغل در دستگاه های اجرایی، در یک رتبه بالاتر از رتبه تعیین شده قرار می گیرند.
ماده ۵ـ به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین نامه، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد.
ماده ۶ـ دستگاه اجرایی می تواند با توجه به توانمندی فرد نخبه یا استعداد برتر و شغل مورد تصدی وی، با رعایت ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار اینگونه کارمندان را به صورت شناور تعیین نماید.
ماده ۷ـ سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولین این آیین نامه نسبت به سایر کارمندان، تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
ماده ۸ ـ نخبگان در استفاده از راتبه های آموزشی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور در شرایط مساوی با دیگران در اولویت قرار می گیرند.
ماده ۹ـ دستگاه های اجرایی موظفند در استفاده از نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ـ دستگاه های اجرایی موظفند قبل از انتشار آگهی استخدامی، نیازهای خود را به بنیاد ملی نخبگان اعلام نمایند.
ماده ۱۱ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است در سامانه کارکنان نظام اداری کشور، اطلاعات مربوط به کارمندان نخبه یا استعداد برتر را منظور نماید.
ماده ۱۲ـ دستورالعمل نحوه و شرایط بکارگیری افراد مشمول این آیین نامه در دستگاه های اجرایی، با رعایت مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رییس جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان تهیه خواهد شد.
ماده ۱۳ـ تصـویـب نامـه شمـاره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مـورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ لغو می شود.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع نامه شماره ۱۴۱۱۸۰/۴۷۰۵۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ دبیر هیأت دولت.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور – بنیاد ملی نخبگان

نظر به اینکه در ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بعد از عبارت «شناخته می‌شوند» عبارت «(به تشخیص بنیاد ملی نخبگان)» تحریر نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت- علی صدوقی

این مطلب را هم بخوانید :   نحوه تهیه مستندات تجربی کارکنان و کارمندان
 جهت ارتقاء به رتبه عالی