چرا در مرخصی زایمان پاداش روز کارمند. پاداش عیدمبع و غدیر و فطر و نیز پاداش روز ملی مهارت و نیز حق مسکن و حتی روز زن به کارمند زن تعلق نمی گیرد؟ من در فنی حرفه ای شاغلم. این ها سالیانه پرداخت می گردند. حالا اگر مثلا مرخصی 6 یا 9 ماهه ما مصادف با این مناسبت ها گردد پرداخت نمی شود. چرا؟ ما هنوز جزو آن ارگانی و قرار است برگردیم.البته اگر این مرخصی زایمان کسی با این مناسبت ها مصادف نگردد شانس آورده.