پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

مدیران ستادی

تصویبنامه ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکتهای خارج از کشور و اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۹۵

پاراف تصویبنامه ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکتهای خارج از کشور و اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۹۵ :

ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور موضوع بخشنامه شماره ۴۱۱۴۱/۵۲۹۸۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور

دانلود بخشنامه شماره ۴۱۱۴۱/۵۲۹۸۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها

به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانکهای دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند.

در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیئت مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۱۳۹۵ موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۷۹/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران

دانلود بخشنامه تصویبنامه شماره ۴۲۳۷۹/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویبنامه شماره ۲۹۹۳۱/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۵ عبارت «از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «شرکت های دولتی» اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

این مطلب را هم بخوانید :   دستگاه‌های دولتی همگی نیروی مازاد دارند!