چرابه فکرنیروهای شرکتی بانک توسعه تعاون نیستید؟؟؟؟برای سال 94ازماتعهدنامه امضاگرفتندکه شرکتی بمونیدمدارک بالای دیپلم را ارائه ندین وگرنه اخراج تون میکنیم تازه اگرامضا نکنیداین تعهدنامه رو اخراج تون میکنیم وبایدشرکتی بمونیدتازه توپ توزمین نوبخت پاس دادندتاسهمیه تبدیل وضعیت بده بایدامتحان بدین اگرقبول شدین اون موقعه قراردادی میشین بعدازاین همه سال سختی این هم دستمزه مابود….بابا پس کی جواب گوی مانیروهای شرکتی بانک توسعه تعاون هست….