بسمه تعالی.
عدم توجه به منابع انسانی دروزارت نفت وشرکت های تابعه بیداد میکند.وهیچکس درعمل به فکرنیست.
عدم اجرای دستورالعمل مناطق عملیاتی.عدم هدفمند بودن آموزش های ضمن خدمت ونداشتن هیچ نقشی درارتقاء شغلی کارمندان.وعدم تشویق وتقویت رفتارهای صحیح فراگیران.عدم اجرای دستورالعمل طرحهای پودمانی وکارهای سخت وزیان آوروطبقه بندی مشاغل کارمندان.عدم اجرای سندراهبردی رزمندگان.عدم تشویق وترغیب به نظم وانضباط کاری واداری.عدم توجه به سوابق ارزشمند کاری کارمندان وسوابق آموزشی.عدم برقراری عدالت ورفع تبعیض درقوانین ومقررات ایثارگران.عدم توجه به ارتقاء شغلی ایثارگران.عدم نظارت برشرکت های واگذار شده به بخش خصوصی. عدم ساماندهی نیروهای قراردادی .وپیمانکاران .همه عوامل بیان شده موجبات بی انگیزه شدن وعدم تعهد وتعلق سازمانی وعدم رضایت شغلی.وکاهش کارایی وبهره وری رافراهم آورده است.با کمال تشکروقدردانی ازسایت وزین پاراف.