بسمه تعالي.
عدم توجه به منابع انساني دروزارت نفت وشركت هاي تابعه بيداد ميكند.وهيچكس درعمل به فكرنيست.
عدم اجراي دستورالعمل مناطق عملياتي.عدم هدفمند بودن آموزش هاي ضمن خدمت ونداشتن هيچ نقشي درارتقاء شغلي كارمندان.وعدم تشويق وتقويت رفتارهاي صحيح فراگيران.عدم اجراي دستورالعمل طرحهاي پودماني وكارهاي سخت وزيان آوروطبقه بندي مشاغل كارمندان.عدم اجراي سندراهبردي رزمندگان.عدم تشويق وترغيب به نظم وانضباط كاري واداري.عدم توجه به سوابق ارزشمند كاري كارمندان وسوابق آموزشي.عدم برقراري عدالت ورفع تبعيض درقوانين ومقررات ايثارگران.عدم توجه به ارتقاء شغلي ايثارگران.عدم نظارت برشركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي. عدم ساماندهي نيروهاي قراردادي .وپيمانكاران .همه عوامل بيان شده موجبات بي انگيزه شدن وعدم تعهد وتعلق سازماني وعدم رضايت شغلي.وكاهش كارايي وبهره وري رافراهم آورده است.با كمال تشكروقدرداني ازسايت وزين پاراف.