تصویب‌نامه افزایش پنجاه ۵۰% درصد فوق‌العاده جذب وزارت امور خارجه

0
40

پاراف تصویب‌نامه افزایش پنجاه ۵۰% درصد فوق‌العاده جذب وزارت امور خارجه : تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به افزایش پنجاه (۵۰%) درصدی فوق‌العاده جذب.

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۳۸۱۴۴/۸۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ وزارت امور خارجه و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۰ـ تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۴ در قالب سقف اعتبارات مصوب و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی‌ها، نسبت به افزایش پنجاه (۵۰%) درصدی فوق‌العاده جذب آن دسته از کارکنان وزارت امور خارجه که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، اقدام نماید.

شماره۵۴۷۵۶/ت۵۰۸۷۵هـ ۴/۵/۱۳۹۴

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به افزایش پنجاه (۵۰%) درصدی فوق‌العاده جذب وزارت امور خارجه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۳۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۳۸۱۴۴/۸۱۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ وزارت امور خارجه و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۰ـ تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۴ در قالب سقف اعتبارات مصوب و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی‌ها، نسبت به افزایش پنجاه (۵۰%) درصدی فوق‌العاده جذب آن دسته از کارکنان وزارت امور خارجه که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور

اسحاق جهانگیری

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید