پاراف

بخشنامه نحوه محاسبه اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان + تصویر نامه شماره 222/92/5011 مورخ 92/3/12

پارافبخشنامه نحوه محاسبه اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان + تصویر نامه شماره 222/92/5011 مورخ 92/3/12:

جناب آقای ایرج

مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی ودارایی

موضوع: اعلام نظر

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 56/10151 مورخ 92/1/31 راجع به نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت اعلام می دارد:

به موجب قسمت اخیر ماده 59 برنامه پنجم توسعه، افرادیکه تا قبل از تاریخ 88/1/1 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد. لذا به نظر این امور سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به ماخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

محمدرضا مسلمی

بخشنامه نحوه محاسبه اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان + تصویر نامه شماره 222/92/5011 مورخ 92/3/12
بخشنامه نحوه محاسبه اضافه كار در پاداش پايان خدمت كاركنان + تصویر نامه شماره 222/92/5011 مورخ 92/3/12