[…] اصلاح بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۹۳/۱۱/… […]